Topológia:

1. Základná konfigurácia OSPF:

Základná konfigurácia protokolu OSPF spočíva v nastavení RID (manuálne príkazom router-id, alebo využitím najvyššej IPv4 adresy loopback rozhrania alebo využitím najvyššej IPv4 adresy fyzického rozhrania) a definovaním rozhraní, ktoré chceme zahrnúť do protokolu OSPF (smerovacie informácie budú odosielane cez zahrnuté rozhranie a taktiež bude oznamovaná informácia o sieti nakonfigurovanej na zahrnutom rozhraní). Na zabránenie odosielania aktualizácií cez niektoré rozhranie je možné použiť príkaz passive-interface.

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#router-id 1.1.1.1

R1(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.127 area 1

R1(config-router)#network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0.0.0.5

R1(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)#passive-interface fa0/0

RID sa volí hneď po zadaní príkazu router ospf. Ak je raz zvolené, ostáva už natrvalo priradené smerovaču. Ak chceme zmeniť RID, tak je potrebné vykonať príslušnú konfiguračnú zmenu a reštartovať proces príkazom R1#clear ip ospf process.

Pozn.: Rozhranie je možné do protokolu OSPF zahrnúť aj využitím príkazu ip ospf x area y zadanom na príslušnom rozhraní, kde x je číslo procesu a y je číslo oblasti.

2. Zmena typu rozhrania:

Zmenu typu rozhrania je možné dosiahnuť zadaním príkazu ip ospf network point-to-point na konkrétnom rozhraní. Využiť to je možné napr. na rozhraniach typu Broadcast, v prípade ak chceme zabrániť voľbe DR/BDR, alebo pri loopback rozhraniach, ak chceme sieť na nich nakonfigurovanú odosielať s inou ako /32 maskou.

3. Zmena priority rozhrania:

Zmena priority slúži na ovplyvňovanie volieb DR a BDR na MA segmentoch. Štandardne je nastavená na hodnotu 1. Konfigurovať ju je možné v rozsahu 0-255, kde vyššia hodnota je preferovanejšia. Priorita 0 znamená, že zariadenie sa nezúčastní volieb.

Na vyvolanie nových volieb DR/BDR je znova potrebné reštartovať OSPF proces.

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip ospf priority 15

 

4. Zmena metriky oznamovaných ciest:

Metrika daných ciest sa počíta na základe BW rozhraní pozdĺž danej cesty. Metriku je možné zmeniť zmenou konfigurácie BW na rozhraní, ktorá sa využíva pri výpočte. Tiež je možné priamo zmeniť hodnotu metriky (v OSPF kontexte nazvané COST).

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip ospf cost 15

R1(config-if)#bandwidth xxx

Tiež je možné zmeniť referenčnú šírku pásma, ktorá ovplyvňuje výpočet ceny.

Cost = reference bandwidth / interface bandwidth

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth xxx

 

5. Zmena časovačov

Štandardná hodnota časovačov je 10s a 40s.

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip ospf hello-interval 5

R1(config-if)#ip ospf dead-interval 20

 

6. Generovanie default route:

Oznamovanie predvolenej cesty do protokolu OSPF je možné realizovať príkazom default-information originate, kde v prípade využitia kľúčového slova always bude táto cesta oznamovaná aj vtedy, ak smerovač danú cestu nemá nakonfigurovanú.

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/0

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#default-information originate [always]

7. Kontrola konfigurácie:

R1#show ip protocols

R1#show ip ospf neighbors

R1#show ip ospf database

R1#show ip ospf interface brief

Pozn.: Cez Wireshark je možné na PC realizovať odchytenie správ protokolu ospf. Po nakonfigurovaní passive-interface bude táto možnosť znemožnená.