Pracujete v dvojiciach, čísla si priradzujete 11 alebo 33. V logickej topológii zobrazenej vyššie nekonfigurujete všetky zariadenia, prepínač sa ani nekonfiguruje a ani fyzicky nezapája, pripájate sa priamo  z PC na smerovač. Prítomnosť prepínača je v sieťových topológiách nevyhnutná, ale pre názornú konfiguráciu na cvičení nie. Pre ušetrenie času máte smerovač predkonfigurovaný.

Na cvičení sa konfiguruje len smerovač. Otvorte dokument konfiguracia.txt, konfiguračné príkazy pre R11 alebo R33 skopírujte a pravým tlačidlom vložte do konzoly. Predpokladá sa, že ste v user-exec móde.

Overte, že sa konfigurácia skopírovala korektne, zobrazte rozhrania a následne bežiacu konfiguráciu.

Otázka 1: Aká je IP adresa rozhrania Fa0/1? Do akej siete patrí a aká je jej maska? Opakujte pre Se0/0/0. Sú tieto rozhrania v stave up/up? Aké je heslo na Telnet?


1. Nové rozhranie

Všimnite si, že v topológii sa nachádza nové rozhranie označené ako Se ide o sériové rozhranie (angl. serial interface). FastEthernet rozhrania predstavujú spravidla pripojenie do LAN siete. Sériové rozhranie sa používalo vo WAN sieťach v súčasnosti ide o pomerne zastaralú a pomalú technológiu, avšak na cvičenia dostatočnú.

IP adresa je na zariadení konfigurovaná, je vhodné vedieť nasledujúce. Sériový kábel má DCE a DTE stranu. DCE strana bývavala spravidla na strane poskytovateľa a definuje clock-rate, teda maximálnu povolenú rýchlosť na rozhraní.

Zistite či máte DCE alebo DTE:

# show controllers serial0/0/0

Hľadajte vo výpise. Ak máte DCE, konfigurujte clock-rate:

(config-if)# clock rate 64000

Hodnota 64000 je len ukážkou a zodpovedá rýchlosti 64kB/s.

Otázka 2: Ako dlho by ste stahovali FULL HD video o veľkosti 8GB pri rýchlosti 64kB/s?


2. DHCP pre IPv4

DHCP môže byť konfigurovaný ako servis na smerovači alebo servis na serveri. Úloha je tá istá, prideľuje IPv4 adresy. Na cvičení je konfigurácia DHCP na smerovači:

2.1 Vylúčenie adries

Niektoré IP adresy nechceme nikdy automaticky priradiť, napríklad ak máme tlačiareň ktorá má statickú IP adresu.

Príkaz na vylúčenie jednej IP:

(config)# ip dhcp excluded-address [ipAdresa]

prípadne vylúčenie väčšieho rozsahu IP adries:

(config)# ip dhcp excluded-address [zaciatRozsahIp] [koniecRozsahIp]
2.2 Konfigurácia DHCP servisu

Otázka 3: Zistite aká je vaša IP adresa rozhrania a aká je jeho sieť a maska siete?

Ako prvé je potrebné zadať názov servisu (angl. názov pool prestavuje celkový súbor nastavení):

(config)# ip dhcp pool [nazov]

Ako názov dajte LAN11 alebo LAN33.

V po zadaní tohto príkazu sa zmení mód v ktorom vieme konfigurovať adresu predvolenej brány, sieť pre ktorú sa realizuje DHCP a DNS server, príkazmi:

(dhcp-config)# default-router [ipAdresaBrany]

IP adresa brány je vždy zhodná s IP adresou rozhrania.

(dhcp-config)# network <ipAdresa> <sietovaMaska>

Sieťová maska je sieť do ktorej patrí brána.

(dhcp-config)# dns-server <ip adresa>

DNS nekonfigurujeme.

2.3 Overenie DHCP

Overenie DHCP realizujeme na PC. Skontrolujte, že IPv4 statická adresa nie je nastavená, ak je nastavte získavanie IPv4 adresy na DHCP. V príkazovom riadku (cmd) na PC zadajte: ipconfig /release a následne ipconfig /renew

Ak potom zadáte len príkaz ipconfig mali by ste vidieť priradenú IP z rozsahu definovanom DHCP servisom.


3. DHCP pre IPv6

DHCP pre IPv6 adresy je komplexnejšie ako pre IPv4 adresáciu. V súčasnej dobe existujú tri hlavné prístupy k automatickému priradniu IPv6 adries: stateless address configuration (SLAAC)stateless DHCP a stateful DHCPStateless a stateful môže byť voľne preložený ako bezstavový a stavový.

3.1 Stateless address configuration (SLAAC)

V pravom slova zmysle nejde o DHCP, ale o autokonfiguráciu IPv6 adresy koncovým zariadením, konfigurované na smerovači musí byť:

# ipv6 unicast-routing

a IPv6 adresa na LAN rozhraní.

Zariadenie samo si vytvára IPv6 adresu, smerovač nemá informáciu o tejto adrese.

Otázka 4: Zistite aká IPv6 adresa je konfigurovaná na rozhraniach.

Zaistite, aby PC dokázal autokonfigurovať IPv6 adresu. Overte IPv6 adresáciu medzi PC a smerovačom.

Pozn.: Pri všetkých typoch DCHP a SLAAC je potrebné, aby bola konfigurovaná IPv6 globálna adresa na rozhraní.
3.2 Stateless DHCP (nekonfigurujte)

Rozdiel medzi SLAAC a stateless DHCP je primárne v tom, že smerovač poskytuje zariadeniu údaje o DNS serveri, avšak PC si IPv6 adresu konfiguruje opäť automaticky bez pomoci smerovača. Smerovač nemá informáciu o IPv6 adrese PC.

Konfigurácia:

# ipv6 unicast-routing

(config)# ipv6 dhcp pool [nazovPool]
(dhcp-config)# dns-server [ipv6Adresa]
(dhcp-config)# domain-name [domenoveMeno]
(config)# int [rozhranie]
(config-if)# ipv6 dhcp server [nazovPool]
(config-if)# ipv6 nd other-config-flag

Posledným príkazom sa smerovaču povie, aby používal DNS z DHCP poolu.

3.3 Stateful DHCP

Stateful DHCP je analogické k tradičnému IPv4 DHCP. Zadajte do servisu požadovanú IPv6 sieť a PC zariadenie bude používať DHCP, pričom smerovač bude mať informáciu o IPv6 adrese PC. Pod pojmom „bude mať informáciu“ sa myslí, že adresa PC bude dostupná v smerovači.

# ipv6 unicast-routing
(config)# ipv6 dhcp pool [nazovPool]
(dhcp-config)# address prefix [ipv6Siet/prefix] lifetime infinite
(dhcp-config)# dns-server [ipv6Adresa]
(dhcp-config)# domain-name [domenoveMeno]
(config)# int [rozhranie]
(config-if)# ipv6 dhcp server [nazovPool]
(config-if)# ipv nd managed-config-flag

Ako nazovPool dajte CNLIPv6. Ako IPv6 adresu DNS server nastavte 2001:DB8:A::1/64 pre LAN11, 2001:DB8:B::1/64 pre LAN33.


4. HSRP protokol

Všimnite si novú topológiu, v topológii je už len jeden prepínač, smerovač teda majú spoločnú LAN.

Otázka 5: Prečo je potrebné zmeniť IP adresy v LAN?

FHRP umožňuje redundanciu brány tým, že smerovače patriace do jednej skupiny zdieľajú virtuálnu IP a MAC adresu.

Smerovač s číslo 33 bude aktívny smerovač. Virtuálna IP adresa pre smerovače bude 123.123.123.123. Na rozhrania fastEthernet prekonfigurujte IP adresy na 123.123.123.11 pre študenta s číslom 11 a 123.123.123.33 pre študenta s číslom 33.

(config)# int [rozhranie]
(config-if)# standby 1 ip [ipAdresa]
(config-if)# standby 1 preempt
(config-if)# standby 1 priority 101
# show standby [brief]
Pozn.: Priorita určuje, ktorý smerovač prevezme na seba rolu aktívneho smerovača. Predvolená hodnota je 100. Vyššia hodnota vyhráva.
Pozn.: Preempt zabezpečí, že budeme bojovať o rolu aktívneho smerovača. Inak je rola daná „doživotne“.