Kurz CCNA Security

9 – ASA

Pozn.: Vzhľadom na fyzickú nedostupnosť ASA zariadení je celá topológia realizovaná v nástroji Cisco PT 🗔. Topológia je dostupná pre stiahnutie na tomto odkaze.

Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk.

A. Topológia

 1. Niektoré zariadenia v topológii sú predkonfigurované, resp. čiastočne konfigurované, konkrétne smerovač R1 a ISP obláčik. Koncové zariadenia PC A, PC B a DMZ server. V sieti sa používa dynamický smerovací protokol OSPF s backbone oblasťou.
 2. Primárnym cieľom konfigurácie je zariadenie ASA.

 

 

 

B. ASA

ASA je skratka pre Adaptive Security Appliance od spoločnosti Cisco, ide o fyzické zariadenie pre rozšírené zabezpečenie siete (firewall, VPN, bezpečnostné politiky, …). V topológii v Cisco PT je použité zariadenie ASA 5506-X 🗔. ASA dokáže definovať tri typy rozhraní vnútorné, vonkajšie a DMS (angl. inside, outside). Externí používatelia majú obmedzený prístup k DMZ zóne a žiaden prístup do vnútornej zóny.

V konfigurácii sa realizuje:

 • Nastavenie ASA ako základného firewall, ktorý sa pripája do internetu, vnútornej siete a DMZ siete.
 • Nastavenie zabezpečeného prístupu ASDM (angl. Adaptive Security Device Manager).
 • Použitie úvodného nastavenia cez wizard (tzn. základného nastavenia ASA a firewall medzi insideoutside sieťami).
 • Rozširené bezpečnostné nastavenia.
 • Konfigurácia DMZ.

 

 

 

C. Prístup na ASA konzolu

 1. Prístup na konzolu je podobný ako na smerovač či prepínač, použitím konzolového kábla.
 2. Použite notebook Admin na prístup do konzoly (Desktop / Terminal / OK).
 3. Po zadaní príkazu enable zadajte heslo bezpecnost123.
 4. Existujúcu konfiguráciu zmažte príkazom:

LabASA# write erase

 1. Zariadenie následne reštartujte:

LabASA# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

 1. Po reštarte by ste na reálnom zariadení boli vyzvaní, či chcete realizovať úvodné nastavenie, avšak v Cisco PT to nie je implementované. Navigujte sa do globálneho konfiguračného módu (heslo nie je konfigurované, zadajte len Enter):

ciscoasa> enable

Password:

ciscoasa# configure terminal

 1. Pristupovať ďalej na konzolu môžete aj priamo po kliknutí na ASA zariadenie (čast CLI).

 

D. Konfigurácia INSIDE a OUTSIDE rozhraní

 1. Ako prvé nastavíme rozhranie Gi1/2 pre internú sieť a predpripravíme ho na ASDM prístup. ASDM je aplikácia s grafickým rozhraním, ktorá umožňuje konfigurovať a monitorovať ASA. Úroveň zabezpečenia bude 100. Úrovne zabezpečenia (angl. security levels) sú od 0 po 100, hodnota 100 sa nastavuje interným (angl. inside) rozhraniam, najnižšia úroveň 0 sa nastavuje vonkajším (angl. outside) rozhraniam, v našom prípade internetu:

ciscoasa(config)# interface gi1/2

ciscoasa(config-if)# nameif INTERNA

INFO: Security level for „INTERNA“ set to 0 by default.

ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.100.254 255.255.255.0

ciscoasa(config-if)# security-level 100

ciscoasa(config-if)# exit

ciscoasa(config)# show interface ip brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Virtual0               127.1.0.1       YES unset  up                    up

GigabitEthernet1/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet1/2     192.168.100.254 YES manual up                    up

 1. Nastavenie rozhrania Gi1/1 pre internet, teda vonkajšiu sieť. IP adresa bude nastavená cez ASDM:

  ciscoasa(config)# interface gi1/1
  ciscoasa(config-if)# nameif INTERNET
  INFO: Security level for „Internet“ set to 0 by default.

  ciscoasa(config-if)# security-level 0
  ciscoasa(config-if)# no shutdown

 1. Ping z PC B (192.168.100.254) na bránu by mal byť úspešný.

 

 

 

E. Konfigurácia ASDM a overenie prístupu na ASA

Nastavte ASA tak, aby príjmal HTTPS spojenia na ASDM z akéhokoľvek zariadenia zo siete 192.168.100.0/24:

ciscoasa(config)# http server enable

% This version of Cisco Packet Tracer does not support this option.

ciscoasa(config)# http 192.168.100.0 255.255.255.0 INTERNA

% This version of  Cisco Packet Tracer does not support this option.

Ako môžete vidieť vývojári túto možnosť do Cisco PT neimplementovali. Vývojárom posielame kyticu.

F. Pokračovanie konfigurácie OUTISDE a DMS rozhraní a hostname

Vzhľadom na nedostupnosť GUI konfigurácie, ktorá by bola samozrejme intuitívnejšia a logickejšia, ideme pokračovať v konfigurácii cez CLI.

 1. Na vonkajšom rozhraní Gi1/1 nastavíme IP adresu:

ciscoasa(config)# interface gi1/1

ciscoasa(config-if)# ip address 147.232.51.138 255.255.255.252

 1. Overíme spojenie s vedľajším smerovačom:

ciscoasa(config)# ping 147.232.51.137

 1. Rovnako môžeme zmeniť aj názov zariadenia na niečo krajšie, napríklad len ASA:

ciscoasa(config)# hostname ASA

 1. Následne nakonfigurujeme DMZ rozhranie:

ASA(config)# interface gi1/3

ASA(config-if)# nameif DMZ

INFO: Security level for „DMZ“ set to 0 by default.

ASA(config-if)# ip address 192.168.200.254 255.255.255.0

ASA(config-if)# security-level 50

ASA(config-if)# no shutdown

G. Konfigurácia hesla do privilegovaného módu a nastavenie času

 1. Ako heslo použijeme asaheslo. Úroveň prístupu bude 15.

ASA(config)# enable password asaheslo level 15

 1. Následne nastavíme čas:

ASA(config)# clock set HH:MM:SS deň mesiac rok

ASA# show clock

H. Konfigurácia DHCP

Vytvoríme DHCP servis pre internú sieť 192.168.100.0/24.

ASA(config)# dhcpd address 192.168.100.100-192.168.100.200 INTERNA
ASA(config)# dhcpd option 3 ip 192.168.100.254
ASA(config)# dhcpd enable INTERNA

Overenie, pripojte na S2 nový PC a pokúste sa vyžiadať IP adresu cez DHCP službu.

I. Konfigurácia SSH cez AAA

Prv nastavíme doménové meno, následne vytvoríme používateľa asaadmin a heslom asaheslo, s úrovňou privilégií 15. Potom aplikujeme SSH na rozhranie.

 1. Nastavíme doménové meno:

ASA(config)# domain-name securitylab.sk

 1. Vytvoríme používateľa:

ASA(config)# username asaadmin password asaheslo

Pozn.: Ako môžete vidieť, nastavenie úrovne privilégií nebolo realizované, lebo nie je implementované.

 1. Následne vygenerujeme kľúče pre SSH. Ak kľúče existujú, tak ich prepíšte:

ASA(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

 1. Automatické odhlásenie z SSH nastavíme na 10 minút:

ASA(config)# ssh timeout 10

 1. Nastavíme AAA pre použitie lokálnej databázy pre prístup na SSH:

ASA(config)# aaa authentication ssh console LOCAL

 1. Nastavíme prístup na SSH z interného rozhrania:

ASA(config)# ssh 192.168.100.0 255.255.255.0 INTERNA

 1. Otestujte pripojenie na SSH z PC B. Pripojenie by malo byť funkčné.
 2. Pripojenie na SSH chceme poskytnúť administrátorovi aj z PC A. Nastavíme prístup aj z vonkajšieho rozhrania (Internetu) len pre PC A:

ASA(config)# ssh 147.232.49.1 255.255.255.255 INTERNET

 1. Otestujte pripojenie na SSH z PC A. Pripojenie nebude funkčné. Prečo?
 2. Zobrazte na ASA zariadení smerovaciu tabuľku:

ASA(config)# show route

C       147.232.0.0 255.255.255.252 is directly connected, INTERNET, GigabitEthernet1/1

C       147.232.51.136 255.255.255.252 is directly connected, INTERNET, GigabitEthernet1/1

C    192.168.100.0 255.255.255.0 is directly connected, INTERNA, GigabitEthernet1/2

ASA sa správa ako smerovač a teda nevie o vzdialených sieťach. Preto musíme nakonfigurovať dynamické alebo statické smerovanie.

J. Konfigurácia dynamického smerovacieho protokolu OSPF

V topológii už beží dynamický smerovací protokol OSPF, používa sa len area 0. Preto nakonfigurujeme OSPF aj na ASA zariadení.

ASA(config)# router ospf 1
ASA(config-router)# network 147.232.51.136 255.255.255.252 area 0
ASA(config)# show route

Všimnite si zadanú masku, nie je wildcard, ale tradičná maska.

Opäť realizujte SSH z PC A. Pripojenie by malo byť funkčné.

(nekonfigurujete) Alternatívou by bolo použitie predvolenej statickej cesty:

ASA(config)# route INTERNET 0.0.0.0 0.0.0.0 147.232.51.137

K. Konfigurácia dynamického NAT a ACL

V rámci konfigurácie NAT a ACL umožníme ICMP a TCP komunikáciu z internej siete, ktorá bude používať dynamické NAT. Potom vytvoríme dynamické NAT s povolenou ICMP a FTP komunikáciou do DMZ siete. Následne vytvoríme statické NAT pre DMZ server a povolíme HTTP komunikáciu.

 1. Interná sieť-Internet: Vytvoríme NAT pool ako tzv. „sieťový objekt“ s názvom ASAinterna pre IP z internej siete:

ASA(config)# object network ASAinterna

ASA(config-network-object)# subnet 192.168.100.0 255.255.255.0

Vytvoríme NAT pravidlo, ktoré definuje zdroj (Interna siet a cieľ Internet) a hovorí o použití Gi1/1 ako dynamického rozhrania, teda PAT:

ASA(config-network-object)# nat (INTERNA,INTERNET) dynamic interface

Pokúste sa o ping z PC B na PC A. Ping nebude funkčný, lebo nie je povolený z Internetu cez ASA. Pre jeho povolenie je potrebné nakonfigurovať ACL s názvom InternetIn. Povolíme ICMP protokol a TCP protokol.

ASA(config)# access-list InternetIn permit icmp any 192.168.100.0 255.255.255.0

ASA(config)# access-list InternetIn permit tcp any 192.168.100.0 255.255.255.0

Následne ACL aplikujeme na rozhranie vo vstupnom smere príkazom access-group:

ASA(config)# access-group InternetIn in interface INTERNET

Pokúste sa o ping na z PC B na PC A. Ping bude úspešný.

 1. DMZ-Internet: Vytvoríme NAT pool s názvom ASAdmz pre IP z DMZ siete a opakujeme podobný postup ako vyššie. Avšak, prístup do DMZ bude len pre ICMP a FTP. Pôvodný ACL len rozšírime DMZACL:

ASA(config)# object network ASAdmz

ASA(config-network-object)# subnet 192.168.200.0 255.255.255.0

ASA(config-network-object)# nat (DMZ,INTERNET) dynamic interface

ASA(config)# access-list InternetIn permit icmp any 192.168.200.0 255.255.255.0

ASA(config)# access-list InternetIn permit tcp any 192.168.200.0 255.255.255.0 eq ftp

ASA(config)# access-group InternetIn in interface INTERNET

HTTP komunikácia na DMZ server by mala byť dostupná aj z vonkajších sietí.

 1. DMZ Server-Internet: Vytvoríme nový objekt s názvom DMZserver:

ASA(config)# object network DMZserver

ASA(config-network-object)# host 192.168.200.1

A nastavíme statické NAT na IP adresu rozhrania Gi1/1:

ASA(config-network-object)# nat (DMZ,INTERNET) static 147.232.51.138

Následne ACL InternetIn rozšírime o povolenie HTTP prevádzky z internetu na DMZ server:

ASA(config)# access-list InternetIn permit tcp any host 192.168.200.1 eq www

Otestujte HTTP pripojenie na DMZ Server z PC A. Ako IP adresu zadávate IP adresu rozhrania Gi1/1.