Kurz CCNA Security

2 – Zabezpečenie prístupu

Obraz smerovača C7200. Chránené heslom, poskytnuté na cvičení.

Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk.

Pozn.: V závislosti na zariadení, na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania zistite cez show ip interface brief. Následne tomu prispôsobujete aj topológiu.

A. Konfigurácia zariadení:

 1. Nakonfigurujte smerovače R1 a R2 podľa topológie vyššie. Konfigurácia pozostáva z nastavenia hostname, konfigurácie rozhraní s IPv4 adresou podľa topológie.
 2. Nastavte statickú IP adresy na PC.

B. Konfigurácia dynamického smerovacieho protokolu OSPF:

1. Na oboch smerovačoch z globálneho konfiguračného módu:

(config)# router ospf 1

2. Použitím príkazu network zaveďte priamo pripojené siete do smerovacieho protokolu:

R1(config-router)# network 147.232.49.88 0.0.0.7 area 0
R1(config-router)# network 147.232.30.132 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 147.232.50.160 0.0.0.15 area 0
R2(config-router)# network 147.232.30.132 0.0.0.3 area 0

3. Rozhrania smerujúce do LAN nastavte ako pasívne:

R1(config-router)# passive-interface fa0/0
R2(config-router)# passive-interface fa0/0

4. Overenie vytvorenia OSPF susedstva:

# show ip ospf neighbor

5.Overenie naučených nových smerov cez OSPF (príznak v smerovacej tabuľke O):

# show ip route

Overenie konektivity: Realizujte ping z PC A na PC B a naopak. Ak nefunguje pokúste sa realizovať ping na lokálnu bránu suseda.

C. Nastavenie hesla do privilegovaného režimu:

Pozn.: Používané heslá sú pre edukačné účely zjednodušené.

Nasledujúce je len na vybraných reálnych zariadeniach alebo v GNS3 s použitím c7200-adventerprisek9-mz.155-2.XB.bin:

(config)# enable algorithm-type scrypt secret enableheslo

Pozn.: Zadávame iný typ hashovacieho algoritmu „scrypt“. Pôvodne sa používa MD5, ktorý je prelomený.

Ak príkaz nefunguje zadáva sa len:

(config)# enable secret enableheslo

Tzn. používa sa MD5 hashovací algoritmus.

D. Nastavenie minimálnej dĺžky hesla:

Nastaví sa minimálna dĺžka hesla na 8 znakov:

(config)# security passwords min-length 8

E. Zabezpečenie konzoly, aux portu a VTY (TELNET/SSH):

 1. Zabezpečenie konzoly:

  (config)# line console 0(config-line)# password konzolaheslo
  (config-line)# exec-timeout 5 0
  (config-line)# login
  (config-line)#

  logging synchronous
  Príkazom exec-timeout sme nastavili automatické odhlásenie po 5 minútach. Príkazom logging synchronous sme zamedzili prerušeniu písania príkazov pri výpisoch z konzoly.

 1. Zabezpečenie AUX portu:

  (config)# line aux 0
  (config-line)# password auxheslo
  (config-line)# exec-timeout 5 0
  (config-line)#
  login

  Pozn.: AUX (auxiliary) port slúži ako záložné rozhranie ku konzole. Je možné ho použiť aj na vzdialenú správu cez dial-up pripojenie.

 1. Zabezpečenie VTY (TELNET/SSH):

  (config)# line vty 0 4(config-line)# password telnetheslo
  (config-line)# exec-timeout 5 0
  (config-line)# transport input telnet
  (config-line)#
  login

  Pozn.: Príkazom transport input telnet zabezpečíme, že jediné možné pripojenie bude cez Telnet.

 1. Overenie Telnet vzdialeného pripojenia:

  R1> telnet 147.232.30.134
  R2> telnet 147.232.30.133

F. Šifrovanie hesiel vo forme clear-text:

Zobrazte bežiacu konfiguráciu príkazom show running-config. Sú práve konfigurované heslá čitateľné? Z bezpečnostných dôvodov by nemali byť, napr. ak niekto vidí obrazovku na ktorej sú zobrazené. Ich šifrovanie je možné cez službu na smerovači, aktivuje sa príkazom:

(config)# service password-encryption

Zobrazte bežiacu konfiguráciu opäť. Je možné heslá prečítať aj naďalej? Pozn. ide o ľahko prelomiteľný alogizmus, jeho úlohou je zabezpečiť nečitateľnosť hesla, nie jeho bezpečné uloženie.

G. Nastavenie správy pre neautorizovaných používateľov:

Z legislatívnych dôvodov je potrebné neautorizovaných používateľov upozorniť, že prístup na zariadenie nie je povolený. Práve uvedené je možné dosiahnuť konfiguráciou príkazu:

(config)# banner motd $Neautorizovaný prístup je zakázaný!$

Znak $ určuje začiatok a koniec správy. Je možné zadať ju aj na viac riadkov.

Realizujte opäť Telnet pripojenie. Správa by mala byť viditeľná.

H. Nastavenie používateľského mena a hesla:

Prístup na zariadenie môže mať viacej používateľov s rôznymi privilégiami. Zavadenie používateľov taktiež poskytne informáciu o tom, kto robil aké zmeny (ak je aktívne logovanie).

Používateľa vytvárame:

Nasledujúce je len na vybraných reálnych zariadeniach alebo v GNS3 s použitím c7200-adventerprisek9-mz.155-2.XB.bin:

(config)# username spravca algorithm-type scrypt secret heslospravca

Ak príkaz nefunguje zadáva sa len:

(config)# username spravca secret heslospravca

Tzn. používa sa MD5 hashovací algoritmus.

Používateľ je vytvorený, ale nie je nikde vyžadovaný, nasaďte jeho vyžadovanie pri prihlásení do konzoly:

(config)# line console 0
(config-line)# login local
(config-line)# end
# exit

I. Konfigurácia lokálnej autentifikácie cez SSH:

Momentálne je vzdialené pripojenie na smerovače možné cez Telnet, avšak toto pripojenie nie je bezpečné, celá komunikácia sa prenáša ako čitateľný text.

1. Nastavenie doménového mena, príkazom:

(config)# ip domain-name securitylab.sk

2. Nastavenie používateľa s najvyššími oprávneniami:

Nasledujúce je len na vybraných reálnych zariadeniach alebo v GNS3 s použitím c7200-adventerprisek9-mz.155-2.XB.bin:

(config)# username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret hesloadmin

Ak príkaz nefunguje zadáva sa len:

(config)# username admin privilege 15 secret hesloadmin

Pozn.: Celkovo je 16 úrovní privilégií (privilege levels) od 0 po 15. Úrovne je možné rôzne definovať. Posledná, 15 úroveň, má všetky oprávnenia.

3. Nastavenie VTY (SSH):

(config)# line vty 0 4
(config-line)# privilege level 15
(config-line)# login local
(config-line)# transport input ssh
(config-line)# exit

4. Vymazanie existujúcich RSA kľúčov: Ak na zariadení existujú, tak ich zmažeme, príkazom:

(config)# crypto key zeroize rsa

5. Vytvorenie RSA kľúčov pre smerovač. Kľúče sa používajú pre autentifikáciu a šifrovanie SSH komunikácie:

(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

Pozn.: Hodnota 1024 hovorí dĺžke kľúčov, predvolené je 512, odporúčané 2048.

6. Nastavenie SSH na verziu 2:

(config)# ip ssh version 2

7. Overenie SSH konfigurácie:

# show ip ssh

8. Nastavenie SSH timeout (v sekundách) a možných pokusov pre autentifikaciu:

(config)# ip ssh time-out 90
(config)# ip ssh authentication-retries 2

9. Overte pripojenie na SSH z PC na smerovač. Na smerovači je možné zobraziť pripojených používateľov:

# show users